SKIADOPOULOS BROS INC.  

ORTHODOX CHURCH SUPPLIES

http://www.skiadopoulosbros.gr

e-mail: info@skiadopoulosbros.gr

FACTORY:

20 Karea st., 116 36 Athens, Greece

Tel: (+30 1) 92 30 811, Fax: (+30 1) 92 29 752